Agenda Local 21

L’Agenda 21 local és una expressió que oficialment va nàixer amb el Programa 21 de la ONU, aprovat a la Conferència de Rio de 1992 i que defineix al pla d’acció que els estats haurien de dur endavant per canviar el model actual de desenvolupament (basat amb una explotació dels recursos com si foren infinits) per un altre que satisfent les necessitats actuals de la població no comprometa les necessitats de les generacions futures.

 

L’Agenda 21 Local és per tant un procés, una estratègia que els pobles han de seguir per tal d’avançar en un model desenvolupament sostenible de la societat.

 

La implantació d’un procés d’Agenda 21 Local donarà com a fruït un document que defineix un pla estratègic municipal basat amb els principis de la sostenibilitat i que a partir de la situació ambiental, econòmica i social inicial del territori en qüestió, establirà una sèrie de metes i objectius. L’Agenda 21 Local és al mateix temps un procés participatiu que ha d’involucrar tots els sectors de la societat

 

L’objectiu final d’una Agenda 21 és assolir el desenvolupament sostenible en l’àmbit local (en aquest cas municipal). El concepte de desenvolupament sostenible no tracta exclusivament de l’aspecte ecològic dels sistemes sinó que integra les esferes de l’àmbit econòmic, social i ecològic del municipi.

 

Per tant, el procés de Pla d’Acció tracta de trobar solucions social, econòmic i ecològicament raonable, que compten amb suficient suport de la ciutadania en general, basant-se en els punts febles identificats a la primera fase o fase d’auditoria.

 

Un Pla d’Acció Local és un instrument voluntari per a orientar la gestió i polítiques locals en pro de la sostenibilitat, que s’articula mitjançant un conjunt d’objectius a aconseguir i accions a executar al municipi en un període de diversos anys. El Pla d’Acció constitueix l’element fonamental i vertebrador de les agendes 21 locals.

 

Es pren com a punt de partida per a poder elaborar el Pla d’Acció, el Diagnòstic o Auditoria Socio-Ambiental (1a fase), que mitjançant un estudi exhaustiu dels aspectes estructurals, els factors ambientals i els socioeconòmics del poble i la interrelació de tots aquests, ens permet conèixer la situació real i planificar, basant-se en aquesta i baix criteris sostenible, el futur del municipi.

 

L’Àrea d’Energia del Consorci de la Ribera ha definit l’auditoria ambiental del poble de Llaurí (2011) i l’Agenda 21 Local d’Alginet (2015).

Skip to content