Fases del projecte

El projecte BUILDING CPI, presentat en la convocatòria de 2018 d’ajudes en materia de l’enfortiment i el desenvolupament del sistema d’innovació Valenciana per a la millora del model productiu, inclou l’execució de les diferents fases:

  • Fase 0. Establiment del clúster innovador. Posar-se en contacte amb l’oferta i la demanda (ajuntaments, empreses i sector del coneixement). El clúster guiarà i proporcionarà informació/formació i guia la col·laboració en les diferents fases del procés de CPI. En esta fase s’establiran les bases per a l’execució del projecte.

  • Fase 1. Avaluació de necessitats. Aquesta fase engloba accions encaminades a determinar les necessitats de millora de l’eficiència energètica d’un edifici públic de Sueca (i dels seus usuaris) en particular. També contempla les accions de vigilància tecnològica i contrasten amb el mercat de les possibles solucions (entre ells els innovadors) ofertades. Finalment, s’identificaran els criteris inicials d’avaluació per a futures ofertes.
  • Fase 2. Diàleg preliminar amb el mercat. Aquesta fase contemplarà les accions de diàleg amb el mercat per part de l’Ajuntament fins a la definició del “prior information notice”. Es prepararà tota la documentació tècnica de l’edifici (tríptic del projecte) i l’enquesta tècnica que han de completar els proveïdors de solucions que descriuen com solucionar les necessitats de l’edifici amb el seu producte o tecnologia. Aquesta fase serà la preparatòria per a l’engegada del procés de diàleg amb el mercat (la publicació del PIN en el diari oficial de la UE).
  • Fase 3. Diàleg amb el mercat. Aquesta fase s’iniciarà una vegada publicada el PIN en el butlletí TED (Tenders Electronic Daily) de la UE, així com el fullet divulgatiu del projecte i el qüestionari de consulta al mercat. A continuació, es durà a terme el seminari/taller o “workshop” de consulta al mercat. Aquest jornada inclourà una visita amb empreses interessades a l’edifici en qüestió, així com reunions bilaterals amb empreses interessades. Tota aquesta informació recopilada a través del diàleg amb el mercat establirà les bases de la tipologia d’actuacions que es contractaran per a la millora de l’eficiència energètica de l’edifici en qüestió i, al mateix temps, per a la confirmació dels criteris de valoració de les ofertes que regeixen les posteriors licitacions.
  • Fase 4. Implementació de la licitació. Amb la informació recollida a través de la jornada de consulta al mercat (entrevistes amb les empreses i els qüestionaris de consulta) se seleccionarà el procediment de compra a seguir segons la llei 9/2017 (obert, diàleg amb el mercat o el procediment de diàleg competitiu amb negociació), dissenyant els plecs de condicions de la contractació. Finalment es posarà en marxa el procediment de contractació i es contractaran les obres de millora de l’eficiència energètica.

El marc temporal establert per la convocatòria d’ajudes per a la contractació pública innovadora de 2018 va impedir el desenvolupament d’un projecte complet de compra pública d’innovació, per la qual cosa les tasques incloses en el projecte Building CPI al 2018 només van poder assolir fins les accions preliminars de diàleg amb el mercat, és a dir, fase 0, 1 i 2.

El projecte BUILDING CPI preveïa l’execució per a 2019 de la resta d’accions fins l’execució completa del procediment de compra d’innovació.

Skip to content