Fases del projecte

El projecte CEL LA RIBERA preveu l’execució de les següents fases principals que es desenvoluparan durant els anys 2022, 2023 i 2024. Aquestes fases es basen en la metodologia indicada a la ‘Guia Pràctica del Procés de Compra Pública d’Innovació per a Organismes Públics de la Comunitat Valenciana’ de l’AVI, tal com es pot observar a continuació:

  • FASE 0. CREACIÓ DE L’EQUIP DE TREBALL DE CPI I CONSTITUCIÓ DEL CLÚSTER. La fase inicial del projecte posarà les bases per al desenvolupament d’una estratègia per al desplegament de les comunitats energètiques a la Ribera i, per altra banda, l’execució de, com a mínim, 1 procediment de CPI. La primera actuació serà la creació del grup de treball encarregat de dirigir el projecte, incloent en el mateix, com a mínim, a les 3 potes del model de triple hèlix: sector acadèmic (Universitat Politècnica de València, d’ara endavant UPV) , sector empresarial ( Associació Valenciana d’Empreses de Serveis Energètics, d’ara endavant, AVAESEN) i el sector públic (Diputació de València, d’ara endavant DIVAL i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, d’ara endavant FVMP), a més dels 47 ajuntaments de la Ribera i les dos mancomunitats que els agrupen (Mancomunitat de la Ribera Alta i Mancomunitat de la Ribera Baixa). Així mateix, es durà a terme la contractació de l’assistència tècnica necessària per a la correcta implementació del projecte. D’altra banda, se seleccionaran 2 municipis de la Ribera (un amb una població menor de 5000 habitants i un altre amb una població més gran). D’aquesta manera, es completarà el clúster innovador del projecte CEL LA RIBERA. Amb tot l’equip de treball constituït es definirà un pla d’acció per a l’execució del projecte i es durà a terme unes sessions formatives sobre CPI per al personal tècnic i polític dels dos ajuntaments seleccionats, com a part de les activitats del projecte orientades a la creació dels equips especialitzats en CPI a cadascun dels 2 ajuntaments.

Finalment, es durà a terme l’anàlisi sobre el potencial desplegament de les comunitats energètiques als municipis seleccionats que consistirà, de forma general, a: i. Anàlisi del recurs solar i potencial de desplegament a cobertes dels dos municipis, i; ii. Anàlisi de les demandes i consums energètics dels edificis residencials i públics dels municipis objecte del projecte. Aquest anàlisi serà de l’àrea urbana podrà ser completa o parcial en funció de l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària del servei.

 

  • FASE 1. ANÀLISI I DETECCIÓ DE NECESSITATS. La fase 1 engloba les accions encaminades a determinar els reptes i necessitats (tècniques, legals i/o procedimentals, i fins i tot socials) a assolir mitjançant el contracte públic per a la promoció de comunitats energètiques als municipis participants. D’aquesta manera, es reconeixerà la innovació a assolir mitjançant un procediment de CPI. Prèviament a l’activitat 1.2, s’haurà executat una revisió del marc jurídic i tècnic del concepte “comunitat energètica” que, juntament amb la informació de l’activitat 0.4, ens portarà a la identificació del pilot a desenvolupar als municipis.

Així mateix, contempla l’execució, de forma paral·lela, de les accions de vigilància tecnològica i contrast amb el mercat de les solucions potencials (d’entre elles, les innovadores). Finalment, s’identificaran els criteris inicials de valoració de les ofertes futures. La identificació de les necessitats que han de cobrir les solucions innovadores és un pas clau per assegurar que el projecte és realista, obtenir la credibilitat necessària amb vista als possibles proveïdors. La identificació de necessitats suposarà:

o Discutir amb els usuaris finals de l’edifici i amb els tècnics municipals, que són els que estan a la millor posició per identificar les ineficiències del procés i del servei. Promoure la participació ciutadana és essencial per assegurar l’acceptació del projecte d’innovació per posar en pràctica;

o Definir les necessitats a cobrir sense especificar les solucions (necessitats funcionals). Cal recordar que la definició de necessitats en termes de funcionalitat obre la porta a la innovació, mentre que les especificacions detallades restringeixen la resposta a un nombre limitat de solucions;

o Guanyar massa crítica, identificant possibles administracions/propietaris d’edificis amb problemes o necessitats similars. De manera que el projecte guanyi credibilitat des del punt de vista del sector privat, mostrant-los que val la pena invertir en aquestes tecnologies perquè hi ha un mercat potencial per a aquests productes i/o serveis.

  • FASE 2. INVOLUCRACIÓ DELS DIFERENTS ACTORS. Aquesta fase contemplarà les accions de diàleg previ amb el mercat per part dels ajuntaments i del grup de treball en general fins a la definició de la prior information notice o anunci previ al mercat (PIN). L’objectiu de la present fase serà la preparació de la informació, els canals de distribució d’aquesta informació i els materials necessaris per a un diàleg fructífer posterior amb el mercat. Es prepararà tota la documentació tècnica necessària sobre els casos pilot, obtenint com a resultat el prospecte del projecte, i el qüestionari tècnic a completar pels subministradors de solucions descrivint la manera de resoldre les necessitats de l’edifici amb el seu producte o tecnologia. Aquesta fase serà la preparatòria per al llançament del procés de diàleg amb el mercat (amb la publicació del PIN als butlletins oficials de contractació).

  • Fase 3. DIÀLEG AMB EL MERCAT. El compromís i la implicació del mercat a participar en un procediment de CPI és la pedra angular de l’adquisició d’innovació. És essencial que els compradors tinguin un bon coneixement de la cadena de subministrament vinculada amb el producte innovador que volen comprar. A més, aquesta fase és clau per atraure els proveïdors potencials i per intercanviar-hi informació. En general, el diàleg amb el mercat es pot fer a través de reunions, diversos tipus de comunicacions, enquestes i visites in situ. La fase de diàleg amb el mercat s’iniciarà amb la publicació de l’anunci previ al mercat o PIN al butlletí TED (Tenders Electronic Daily) de la UE, així com el prospecte informatiu del projecte i el qüestionari de consulta al mercat. Així mateix, es durà a terme una important activitat de contacte, difusió i informació al sector empresarial sobre el projecte. A continuació, es farà l’open market consultation (OMC) o jornada de consulta al mercat. Aquestes jornades inclourien una visita amb les empreses interessades als pilots en qüestió, així com reunions bilaterals amb les empreses interessades per debatre les propostes presentades mitjançant el qüestionari tècnic. Tota aquesta informació recollida mitjançant el diàleg amb el mercat seràn les bases en quant a la tipologia d’actuacions a contractar per a la conversió creació d’almenys una comunitat energètica en el marc del projecte. Alhora, a través del diàleg es durà a terme la confirmació dels criteris de valoració de les ofertes que regiran la posterior licitació pública.

  • Fase 4. INICI DEL PROCÉS DE COMPRA. L’objectiu de la fase 4 és completar un procediment de CPI amb la contractació de les obres i treballs. Amb la informació recollida mitjançant la jornada de consulta al mercat (entrevistes amb les empreses i els qüestionaris de consulta) se seleccionarà el procediment de compra que ha de seguir l’ajuntament segons la llei 9/2017 (obert, diàleg competitiu o la licitació amb negociació) , dissenyant-se els plecs de condicions de la contractació que regiran l’actuació mitjançant el procediment de CPI. El departament de contractació de l’Ajuntament dirigirà la redacció dels plecs de condicions recolzats per la resta del grup de treball del projecte.

  • FASE 5. MONOTORITZACIÓ I AVALUACIÓ. Per a la validació dels resultats de la licitació, el grup de treball desenvoluparà: i. un pla de monitorització tant per a l’execució dels treballs, assegurant-se que el producte/servei contractat compleix amb allò descrit al contracte, així com; ii. Un pla per comprovar o validar la solució adoptada que hauria d’implementar l’ajuntament. Es redactarà un informe de resultat de la monitorització.

Skip to content