Gestors Energia

El servei de GESTORS D’ENERGIA té com a finalitat la reducció de la factura energètica i la promoció de les energies renovables de les instal·lacions del pobles de la Ribera.

 

Amb el servei de GESTORS D’ENERGIA l’àrea d’energia realitzarà un diagnòstic per a millorar l’eficiència energètica d’edificis i altres instal·lacions municipals i aconseguir estalvis en el consum econòmics i d’energia per mitjà de l’aplicació, entre d’altres, de les següents accions:

 

  1. Anàlisi i optimització de les tarifes energètiques contractades
  2. Realització d’estudis i/o auditories necessàries que permeten dissenyar i, finalment, implantar mesures que redueixen el consum d’energia de l’edifici al mateix temps que es promocionen les fonts d’energia renovables. Entre d’altres es preveu la realització de les accions:
  3. Estudi per a la substitució de sistemes antics o poc eficients d’edificis instal·lacions municipals (enllumenat públic, sistemes de calefacció i climatització, així com d’enllumenat principalment)
  4. Foment dels sistemes basats amb energies renovables
  5. Reforma constructiva del tancaments i d’altres elements que composen els edificis per tal d’aconseguir edificis amb menor consum d’energia i millor qualitat ambiental per als usuaris

 

Mitjançant aquest servei els ajuntaments de la Ribera encomanen l’Àrea d’Energia, entre d’altres, les tasques de contractar els subministraments d’electricitat o de gas natural de forma conjunta, la realització d’auditories energètiques dels sistemes d’enllumenat públic exterior o tasques d’assistència tècnica per executar una instal·lació de calefacció i ACS amb biomassa.

Skip to content