FASES DEL PROJECTE

El projecte LA RIBERA ZEROCO2 presentat a la convocatòria de 2021 d’ajudes al CPI de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), contempla l’execució de les següents fases principals que desenvoluparan durant els anys 2021 i 2022, basant-se en la metodologia indicada en la ‘Guía Práctica del Proceso de Compra Pública de Innovación para Organismos Públicos de la Comunitat Valenciana’ de la AVI:

 

  • FASE 0. CONSTITUCIÓ DEL CLÚSTER I EQUIP DE TRABAJO DE CPI. La fase inicial del projecte LA RIBERA ZEROCO2 enviarà les bases per al desenvolupament i obtenció del mapa de demanda temprana (MDT). La primera actuació serà la creació del grup de treball encarregat de dirigir el projecte, inclòs en el mateix, com a mínim, als 3 eixos del model de triple hèlice: sector acadèmic, sector empresarial i el sector públic, a més dels 47 ajuntaments de la Ribera y las dos mancomunitats que les agrupen (Mancomunitat de la Ribera Alta i Mancomunitat de la Ribera Baixa). Així mateix, portarà a cap la contractació de l’assistència tècnica necessària per a la correcta implementació del projecte. D’aquesta forma, es completarà el clúster innovador del projecte de preparació per al finançament de CPI per a projectes de descarbonització del territori. Amb tot l’equip de treball constituït es definirà un pla d’acció per a l’execució del projecte i es durà a terme una jornada formativa sobre CPI per al personal tècnic i polític dels ajuntaments 1 jornada de duració.

 

  • FASE 1. ANÀLISI I DETECCIÓ DE NECESSITATS. Fase enfocada a la realització del Mapa de Demanda Temprana (MDT) dels ajuntaments de la Ribera per a la consecució d’un territori energèticament sostenible. Es duran a terme els treballs necessaris per a l’obtenció del mapa de necessitats i reptes dels municipis que integren les 2 mancomunitats de la Ribera. Aquesta fase consisteix en realitzar un reconeixement de problemes i identificar necessitats de compres existents i futures que té l’Administració pública relacionada amb la descarbonització del territori. Per a la determinació de les necessitats que han de quedar resoltes amb el procés de compra per part dels ajuntaments de la Ribera es durà a terme reunions bilaterals, entrevistes amb el personal tècnic i polític dels ajuntaments, i/o s’utilitzaran tots els mitjans disponibles per obtenir informació detallada. A més, recopilaran les estratègies, avions d’acció, etc., municipals dissenyats per fomentar l’energia sostenible al sector públic i privat dels municipis. La identificació de les necessitats que han de cobrir les solucions innovadores és un pas clau per assegurar que els futurs projecte són realistes i per obtenir la credibilitat necessària de cara als possibles proveïdors. Així mateix, en el projecte LA RIBERA ZEROCO2, al ser un projecte on englobará als 47 ajuntaments de la Ribera, aquest anàlisi permetrà guanyar massa crítica. De forma paral·lela, es durà a terme accions de vigilància tecnològica de contraste amb el mercado de les possibles solucions (d’entre elles, les innovadores) per identificar les necessitats que poden resoldre mitjançant el CPI i quines ja estan resoltes actualment. Per últim, es realitzarà un anàlisi del marc normatiu actual i de futur immediat, així com de línies de suport i / o de finançament existents (oportunitats) per a projectes de descarbonització de l’economia, centrant-se principalment en línies de projectes innovadors. Amb tots dos documents, les necessitats i les oportunitats, els ajuntaments de la Ribera tindran una visió clara sobre els projectes que es poden implementar en funció de les línies de suport. En aquesta fase, es durà a terme la presentació del Mapa de Demanda Temprana (MDT) elaborat als ajuntaments de la Ribera.

 

  • FASE 2. INVOLUCRACIÓ DE LOS DISTINTOS ACTORES. Fase consistent en la identificació dels actors rellevants que involucraran en la compra (empreses, Universitats, Instituts Tecnològics, etc.) i definició de mecanismes per establir una intercomunicació amb aquests actors. Mitjançant la present fase es continuarà amb l’execució d’accions de vigilància tecnològica. Es prepararan els recursos i canals informatius per al futur llançament de la consulta preliminar al mercat o ‘previa information notice’ (PIN). Finalment, s’identificaran a altres actors rellevants com empreses o centres tecnològics que pugen aportar, potencialment, informació i/o solucions a les necessitats proposades. Finalment, es portarà a terme les accions de difusió del projecte dirigit al sector empresarial.

 

 

Skip to content