LR – Projecte

 • Resum del projecte:

El projecte LIFE REPTES “Tecnologies de producció de biohidrògen renovable a partir de residus lignocel·lulòsics i cofermentació dels llots de depuradora” té com a principal objectiu reduir l’emissió massiva dels gasos d’efecte hivernacle (GEI) i de les partícules derivades de la crema de la palla de l’arròs, donat que afecta a la qualitat de vida de les poblacions del voltant, mitjançant la implementació d’un nou model circular que integra la producció de biohidrògen a partir de subproductes lignocel·lulòsics prèviament tractats i llots d’EDAR mitjançant un procés de fermentació obscura.

Al Parc Natural de l’Albufera (Espanya) es produeixen anualment entre 5 i 6 tones de palla a cadascuna de les 14.700 hectàrees conreades. La gestió d’aquests bioresidus suposa una enorme despesa econòmica per als agricultors quan s’utilitzen unes altres tècniques diferents a les de la crema o el soterrament. El Parc de l’Albufera representa al voltant del 20% de la palla de l’arròs a nivell nacional, sent Espanya el segon país productor d’arròs de la Unió Europea (UE)

El nou model circular proposat per LIFE REPTES permet posar en valor la palla de l’arròs, juntament amb els llots de depuradora, utilitzant-los per a la producció de biocombustibles gasosos renovables (biohidrògen i biogàs) gràcies a l’aplicació d’una combinació de tecnologies.

El projecte, desenvolupat dins del Marc del Programa de la Unió Europea per al Medi Ambient i l’Acció Climàtica (LIFE) té una durada de 5 anys, des de l’1 d’agost de 2022 fins el 31 de gener de 2026, i un pressupost total de 1.646,711.81 euros, amb un cofinançament del 60% per part de la Comissió Europea.

 

 • Objectius

El project LIFE REPTES presenta com a objectiu global la implementació de plans i estratègies clau per a aconseguir una transició energètica d’èxit, facilitant i fomentant l’ús de noves fonts de bioenergia  -com el biohidrògen- al sector agrícola i industrial.

Els objectius específics són els següents:

  • Demostrar un nou model circular que integrarà la producció de biohidrògen a partir de subproductes lignocel·lulòsics pretractats i llots d’EDAR mitjançant un procés de fermentació obscura.
  • Dissenyar, construir i posar en marxa una planta de demostració en la EDAR de Pinedo que inclou 3 mòduls diferents: Mòdul de pretractament de la palla de l’arròs mitjaçant bioextrusió d’aquesta palla prèviamente ensilada; Reactor de fermentació obscura i Mòdul pilot de digestor anaerobi per a la demostració de la millora de la generació de biogàs mitjançant la utilització del vapor fermentat com a cosubstrat.
  • Aportar noves soluciones al problema de la retirada de la palla de l’arròs dels camps basades en un procés rentable i medioambientalment eficient que puga traslladar-se al tractament amb altres residus lignocel·lulòsics.
  • Proporcionar a les autoritats locals noves eines per tal d’aconseguir una economia neutra en emissions de carboni mitjançant l’augment de la generació i l’ús d’energies renovables i la millora de l’eficiència energètica.
  • Promoure l’ús de l’hidrògen verd al sector agrícola, al mateix temps que es fomenta la gestió sostenible dels bioresidus i l’acceptació social de nous models circulars basats en la valorització dels residus.
  • Ressaltar la transferibilitat del projecte Life Reptes a altres llocs i/o sectors.

Representación de las tecnologías implicadas en LIFE REPTES

 

 • Paquets de Treball

Per tal d’assolir tots els objectius previstos durant l’execució del projecte, la planificació de treball del projecte LIFE REPTES es portarà a terme en 6 Paquets de Treball (WP)

WP 1 – Coordinació del projecte

     Socis Implicats: Tots els socis

WP 2 – Disseny, construcció i posada en marxa de la planta de demostració a la EDAR

     Socis Implicats: DAM, AINIA, GENIA

WP 3 -Implantació de la planta de demostració a la EDAR de Pinedo

     Socis Implicats: DAM, AINIA, GENIA

WP 4 – Avaluació de l’impacte

Socis Implicats: Tots els socis

WP 5 -Planificació de negoci i explotació

     Socis Implicats: GENIA, DAM, AINIA

WP 6 – Sensibilització del públic i difusió dels resultats

     Socis Implicats: CRIB, DAM, AINIA, GENIA

El projecte Life REPTES ha rebut finançament de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció n° 101074329. Finançat per la Unió Europea. No obstant això, els punts de vista i opinions expressats són exclusivament els de l’autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea ni els de l’Agència Executiva Europea de Clima, Infraestructures i Medi Ambient. Ni la Unió Europea ni l’autoritat que concedeix la subvenció poden ser considerades responsables d’aquestes.
Skip to content