Objectiu i resultats

L’objectiu general del projecte MED-InA és contribuir a garantitzar una qualitat de vida saludable per als pobles i ciutats del Mediterrani, basant-se en:

  1. Implantar una metodologia per desenvolupar una política de “residu zero” que facilite un comportament de la ciutadania basat, pel que fa als residus, en la reducció, reutilització i reciclatge;
  2. Reduir la generació de residus municipals i limitar la quantitat de residus que s’envien als abocadors i/o a incinerar;
  3. Cooperació amb el teixit empresarial per fomentar l’economia circular.

Els resultat esperats es mostren a continuació:

  • 1 eina de suport a la pressa de decisicions sobre polítiques públiques de “residu zero“;
  • 3 Plans Integrats de Gestió de Residus Municipals (IMWMP) integrats que inclouen solucions per a la promoció de la separació en origen i el tractament de residus orgànics i plàstics municipals;
  • 3 plans de formació per al personal tècnic i responsables polítics dels ajuntaments;
  • 15 campanyes de concienciació i sensibilització per a la consecució d’una política de “residu zero“;
  • 3000 llars utilitzant un nou servei i materials per a la separació en origen, reciclatge, reutilització i compostatge de residuos municipals;
  • 12 startups seleccionades i recolzades amb l’objecte de crear empreses del sector de la economia circular;
  • 2.400 equips de baix cost implantats per fomentar la classificació en origen de residus i la implantació del compostatge descentralitzat.

 

Al següent vídeo es mostren alguns dels resultats obtinguts amb la implantació del projecte MED-InA a Carcaixent:

Skip to content