Objectius generals del projecte

IMPULS A LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓ DE PROJECTES DE VALORIZACIÓ EFICIENT DE RESIDUS DE PALLA D’ARROS EN LA COMARCA DE LA RIBERA.

L’objectiu principal del projecte és dur a terme accions preparatòries per impulsar el finançament de projectes de Compra Pública d’Innovació, d’ara endavant CPI i el desenvolupament de béns i serveis no existents en el mercat per a la valorització de residu de palla d’arròs sobre el territori del Parc Nacional de l’Albufera.

Els projectes innovadors que el Consorci de la Ribera pretén recolzar pròximament es basen en l’economia circular, i en particular en la valorització i aprofitament de subproductes de l’arròs. Amb aquesta finalitat, el Consorci de la Ribera considera rellevant fer un estudi sobre les possibles solucions innovadores per a la recuperació dels residus d’arròs de palla en el seu territori (Work package 1), un pla de negocis que incorpora un conjunt d’estratègies i línies de finançament de CPI (Work package 2), i finalment promoure la compra pública d’innovació a través de jornades de difusió amb l’objectiu de facilitar la participació d’empreses i altres organismes interessants (Work package 3), que s’identifiquin durant l’execució del present projecte.

La idea del projecte global és utilitzar la palla com a substrat per produir biogàs que més tard seria purificada i convertida en biometà injectable a la xarxa de gas. L’avantatge d’utilitzar aquesta tecnologia recau principalment en la capacitat “infinita” de biometà que té la xarxa, la qual cosa permet treballar sempre amb el màxim rendiment sense haver de preocupar-se per la col·locació del vector energètic comentat. Així mateix, com a subproducte, després de la digestió, es posarà a disposició una esmena orgànica/abonament o fertilitzant, en funció de les possibilitats de recorregut que aquests productes tinguen a la zona que es poden aplicar en els propis cultius d’arròs o de la zona tancant així el cicle autosostenible que es proposa.

Mitjançant l’execució del present projecte es pretén que el Consorci de la Ribera comencen a utilitzar, a partir del 2020, la CPI com a eina per a:

  • La millora dels serveis públics mitjançant la incorporació de béns o serveis innovadors en l’àmbit de la Bioeconomia i el sector agrari de l’arròs: Millor proposta de valor per a ciutadans i empreses ja que la compra es basa en les necessitats que s’ha de complir.
  • Tracció de la innovació a través del foment de la innovació empresarial: major incentiu per a les empreses a innovar ja que la Administració constitueix una primera demanda comercial.
  • Enfortiment sectorial: millorant la competitivitat i la sostenibilitat regional.
  • La millorar de la competitivitat i la internacionalització: Impuls necessari per a la consolidació i internacionalització de la innovació.

Figura 1. Objectius que es poden arribar amb el desenvolupament de la CPI.

 

El projecte VALORITZACIÓ EFICIENT DE RESIDUS CPI ha estat subvencionat per l’Agencia Valenciana de la Innovació (AVI) a través de l’ajuda en l’enfortiment i desenvolupament del sistema Valencià d’innovació per a la millora del model productiu de l’exercici 2019-2020, dins del programa d’impuls a la compra pública innovadora (CPI).

Skip to content