Objectius generals del projecte

SMART BUILDING CPI -LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓ COM A EINA PER A LA CONSECUCIÓ D’EDIFICIS INTELIGENTS, SOSTENIBLES I EFICIENTS EN LA COMARCA DE LA RIBERA.

La idea principal del projecte SMART BUILDING CPI és utilitzar el procediment de Compra Pública d’Innovació (CPI) per a estimular la creació de clústers innovadors que milloren la competitivitat de les empreses i de les autoritats locals de la comarca de la Ribera de Xúquer.

El projecte SMART BUILDING CPI pretén impulsar el desenvolupament de tecnologia i/o solucions innovadores i la seua posada en el mercat en el camp dels anomenats edificis Intel.ligents o smart buildings. Aquestos edificis seran aquells que actuaran com la unitat bàsica o hub energètic per a la consecució d’un territori sostenible energèticament, per la integració de les següents components:

  1. Criteris d’eficiència energètica cap a edificis de consum d’energia casi nul.la (Nearly Zero-Energy Buildings, o NZEB);
  2. Producció d’energia renovable de forma distribuïda i local, així com;
  3. Estacions de carrega/descarrega per al subministrament a la mobilitat elèctrica.

 

A més de les actuacions com a element tractor de la I+D+i per part del teixit empresarial valencià de la proposta, el projecte es dirigeix a aconseguir una millora dels serveis públics que s’oferien per els ajuntaments mitjançant la incorporació d’estos productes i una reducció de la demanda d’energia convencional i les emissions de CO2 de les instal·lacions municipals.

De forma general, la participació dels ajuntaments, en general, en acciones de I+D+i és minoritari donat que són normalment compradors de productes/serveis o solucions tecnològiques maures i provades. La majoria dels exemples d’èxit en l’aplicació de la compra pública innovadora provenen de grans ciutats europees com Londres, Amsterdam, Hamburg o Estocolm són exemples d’èxit. En els escàs exemples existents en Europa esta intervenció donant-se sempre en ciutats importants o de gran població. A més, s’assumeix que las accions de I+D+i deuen anar sempre dirigides des del costat de la oferta.

En el present projecte es pretén utilitzar com a llançadera o cas pilot del nou Edifici de la Policia Local d’Alzira (de xicoteta població, menor de 50.000 habitants), facilitant l’adopció per part del mateix de la CPI com a política de compra pública preferent. Així mateix, a través del projecto es pretén profunditzar en la creació de clúster (PYMES, associacions d’empreses, universitats, instituts tecnològics, etc.) innovadors en la comarca de la Ribera en primer lloc i en la Comunitat Valenciana en general.

El projecte s’orientarà a la preparació, disseny i llançament d’un procediment de compra pública de innovació per a la construcció i/o reforma d’un edifici municipal d’Alzira que eleva els criteris de nearly zero-energy building, la producció d’energia renovable i que permetia, sempre que siga possible, la interacció del vehicle elèctric en modo de carrega/descarrega com a element d’acumulació d’electricitat i factor de sostenibilitat de la xarxa de distribució d’electricitat.

El projecte permetrà la identificació de solucions i/o productes innovadors i el llançament d’un procediment de CPI enfocat a la construcció i/o reforma d’edificis municipals que permetran la consecució d’un territori energèticament sostenible (eficiència energètica, producció d’energia renovable i integrant la mobilitat elèctrica).

L’ altra tipologia d’accions a desenvolupar en el marc del projecte SMART BUILDING CPI són les accions de formació, difusió i conscienciació. Per el que respecta a accions capacitació, el projecte contempla l’organització d’una jornada de capacitació sobre la implementació de la CPI dirigida a personal tècnic i responsables polítics de l’Ajuntament d’Alzira. Principalment participarà el personal con perfil tècnic i jurídic que habitualment estàn realitzant els expedients de contractació relacionats amb el present pilot.

En quant a la difusió i conscienciació es realitzarà un taller temàtic de promoció de la CPI dirigit principalment a empreses o actors privats i a autoritats locals amb el fi d’explicar i promocionar el procediment de CPI.

Finalment, se pretén que el projecte SMART BUILDING CPI contribueix a consolidar el clúster innovador per al foment de l’energia sostenible posat en marxa a partir del projecto europeu PROMINENT MED que, inicialment inclou a: els ajuntaments de la Ribera, el Consorci de la Ribera, la Universitat Politècnica de València, la Diputació de València i l’Associació Valenciana d’Empreses de Serveis Energètics (AVAESEN).

El projecte SMART BUILDING CPI ha estat subvencionat per l’Agencia Valenciana de la Innovació (AVI) a través de l’ajuda en l’enfortiment i desenvolupament del sistema Valencià d’innovació per a la millora del model productiu de l’exercici 2019-2020, dins del programa d’impuls a la compra pública innovadora (CPI).

Skip to content