FASES DEL PROJECTE

El projecte SMART BUILDING CPI 2021 presentat en aquesta convocatòria d’ajudes en matèria d’enfortiment i desenvolupament del sistema d’innovació valencià per a la millora del model productiu, inclou la implementació de les següents fases principals:

 • Fase 0. CONSTITUCIÓ DEL EQUIP DE TREBALL, mitjançant l’establiment del clúster innovador y la creació dun equip municipal especialitzat en CPI. Esta fase preliminar assentarà las bases para la execució del projecte. En esta fase se seleccionarà, en primer lloc, l’Ajuntament de la Ribera que participarà com a pilot, i el conseqüent edifici públic on es duria a cap la proba pilot de implementació de la compra pública de innovació (CPI) enfocada a la creació de hubs energètics en torn a edificis intel·ligents. A més, es crearà del grup de treball o grup director que serà l’encarregat de conduir el projecte de CPI durant tot el procés, incloent como mínim aLs 3 eixos del modelo de triple hèlice: sector acadèmic, sector empresarial i el sector públic, incloent per suposat a l’Ajuntament seleccionat. Així mateix, es durà a cap la contractació de lassistència tècnica necessària per a la correcta implementació del projecte. D’aquesta forma, se completarà el clúster innovador para l’execució del procediment de CPI para la remodelació d’un edifici municipal cap un hub de energia sostenible. Per últim, es definirà el plan d’acció per a l’execució del projecte i es durà a cap una acció formativa per al personal tècnic (inclòs els/les tècnic legals) de 1 jornada de durada.

 

 • Fase 1. AVALUACIÓ DE LES NECESSITATS. Esta fase engloba les accions encaminades a determinar les necessitats dintervenció, rehabilitació i/o millores que shan dintroduir en l’edifici municipal per a aconseguir convertir-lo en un hub d’energia sostenible entorn a: NZEB, energies renovables i mobilitat elèctrica. Així mateix, contempla l’execució, de forma paral·lela, de les accions de vigilància tecnològica i contrastem amb el mercat de les potencials solucions (de entre elles les innovadores). Finalment, s’identificaran els criteris inicials de valoració de les futures ofertes. La identificació de les necessitats que deuen cobrir las soluciones innovadores és un pas clau per a assegurar que el projecte és realista, obtindré la credibilitat necessària de cara als possibles proveïdors. La identificació de necessitats suposarà:
  • Discutir amb els usuaris finals de l’edifici i amb els tècnics municipals, que són els que estan en la millor posició per a identificar les ineficiències del procés i del servei (en este cas de l’edifici). Promoure la participació ciutadana es essencial per a assegurar l’acceptació del projecte d’innovació per a posar en pràctica;
  • Definir les necessitats a cobrir sense especificar les solucions. Hi ha que recordar que la definició de necessitats en termes de funcionalitat obre la porta a la innovació, mentre que les especificacions detallades restringeixen la resposta a un número limitat de solucions;
  • Guanyar massa crítica, identificant possibles administracions / propietaris d’edificis amb problemes o necessitats semblants. De forma que el projecte guanyen credibilitat des del punt de vista del sector privat, mostrant-se que val la pena invertir en estes tecnologies per que hi ha un mercat potencial per a estos productes i/o serveis.

 

 • Fase 2. INVOLUCARAR ALS DIFERENTS ACTORS. Esta fase contemplarà les accions de diàleg previ amb el mercat per part de l’ajuntament i del grup de treball en general fins la definició de la ‘prior information notice’ o anunci previ al mercat. L’objectiu d’aquest diàleg serà de forma general accions de vigilància tecnològica. Se prepararà tota la documentació tècnica necessària sobre l’edifici, com a resultat, obtindrem el prospecte del projecte, i el qüestionari tècnic a completar per els subministradors de solucions descrivint la forma de resoldre les necessitats de l’edifici amb el seu producte o tecnologia. Està fase serà la preparatòria per al llançament del processos de diàleg amb el mercat (en la publicació del PIN en el diari oficial de la UE). La identificació dels productes i/o serveis dirigits a solucionar les necessitats identificades prèviament per a convertir a un edifici en smart o hub de energia sostenible per part del clúster innovador, descrivint les característiques que deuen reunir amb l’objectiu de tindre un primer aproximament sobre les solucions existents actualment en el mercat i les tendències innovadores que comencen a introduir-se.

 

 • Fase 3. DIÀLEG AMB EL MERCAT. El compromís/implicació del mercat o participació de mercat és la pedra angular de la adquisició d’innovació. Es essencial que els compradors tinguem un bon coneixement de la cadena de subministrament vinculada amb el producte innovador que desitgen comprar. A més, esta fase es clau per a atraure als proveïdors potencials i per a intercanviar informació amb ells sobre la CPI. En general, el diàleg amb el mercat pot fer-se a través de reunions, diversos tipus de comunicacions, enquestes i visites in situ. La fase de diàleg amb el mercat s’iniciarà amb la publicació de lanunci previ al mercat o PIN en el bolletí TED (Tenders Electronic Daily) de la UE, així como el prospecte informatiu del projecte i el qüestionari de consulta al mercat. Així mateix, es duria a terme una important activitat de contacte, difusió e informació al sector empresarial sobre el projecte. A continuació, es durà a terme la open market consultation o seminari/jornada de consulta al mercat. Esta jornada inclouria una visita amb les empreses interessades a l’edifici en qüestió, així com a reunions bilaterals con les empreses interessades. Tota aquest informació recollida mitjançant el diàleg amb el mercat assentarà les bases en quant a la tipologia d’actuacions a contractar per a la conversió de l’edifici en un hub energètic sostenible. Al mateix temps, a través del diàleg per a la confirmació de criteris de valoració de les ofertes que regiran la posterior licitació.

 

 • Fase 4. INICI DE PROCÉS DE COMPRA. Amb la informació arreplegada mitjançant la open market consultation o jornada de consulta al mercat (entrevistes amb les empreses i els qüestionaris de consulta) es seleccionarà el procediment de compra a seguir segons la llei 9/2017 (obert, diàleg amb el mercat o el procediment de diàleg competitiu amb negociació), dissenyant-se els plecs de condicions de la contractació que regiran l’actuació mitjançant el procediment de CPI. El departament de contractació de l’Ajuntament dirigirà la preparació per a la redacció dels plecs de condicions recolzant-se en el grup de treball del projecte.

 

 • Fase 5. MONITORITZACIÓ I EVALUACIÓ. Per a la validació dels possibles resultats d’una licitació, es pretén que el grup de treball desenvolupe un plan de monitorització tant per a l’execució dels treballs com a la sua finalització, assegurant-se que els producte/servei contractat compleix amb el descrit en el contracte. Es redactarà un informe de resultats de la monitorització. Finalment se llançarà el procediment de contractació i se contractaran les obres per a la transformació i rehabilitació del edifici en un hub d’energia sostenible.

 

Skip to content