OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE

SMART BUILDING CPI 2021LA COMPRA PÚBLICA D’INNOVACIÓ PER A LA CONSECUCIÓ D’EDIFICIS INTEL.LIGENTS EN LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER.

La idea principal del projecte SMART BUILDING CPI 2021 és utilitzar el procediment de Compra Pública d’Innovació (CPI) per a estimular la creació de clústers innovadors que milloren la competitivitat de les empreses i de les autoritats locals de la comarca de la Ribera de Xúquer, al mateix temps que es redueix l¡emissió a l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle.

El projecte SMART BUILDING CPI 2021 pretén impulsar el desenvolupament de tecnologia i/o solucions innovadores i la seua posada en el mercat en el camp dels anomenats edificis Intel.ligents o smart buildings. Aquests edificis seran aquells que actuaran com la unitat bàsica o hub energètic per a la consecució d’un territori sostenible energèticament, per la integració de les següents components:

  1. Edifici de consum d’energia casi nul.la (NearlyZero-Energy Buildings, o NZEB) segons la Directiva Energy Performance of Building Directive 2010/31/EU, aquells edificis amb un alt nivell d’eficiència energètica  i que l’energia consumida siga de procedència majoritàriament de fonts d’energia renovables produïda en el mateix edifici;
  1. Disposar d’estacions de carrega/descarrega per al subministrament a la mobilitat elèctrica.

El projecte s’orientarà a la preparació, disseny e inici del procés de compra d’un procediment de compra pública d’innovació per a la construcció i/o reforma d’un edifici municipal, que junt els criteris de nearly-energy building, la producció d’energia renovable i que permeta, sempre que siga possible, la interacció del vehicle elèctric en mode de carga/descàrrega com a element d’acumulació elèctrica, y factor de sostenibilitat de la xarxa de distribució d’electricitat.

El projecte permetrà la identificació de solucions i/o productes innovadors i el llançament d’un procediment de CPI enfocat a la construcció i/o reforma d’edificis municipals que permetran la consecució d’un territori energèticament sostenible (eficiència energètica, producció d’energia renovable i integrant la mobilitat elèctrica).

L’ altra tipologia d’accions a desenvolupar en el marc del projecte SMART BUILDING CPI 2021 són les accions de formació amb la finalitat de crear un equip municipal especialitzar en CPI. Per el que respecta a accions capacitació, el projecte contempla l’organització d’una jornada de capacitació sobre la implementació de la CPI dirigida a personal tècnic i responsables polítics de l’Ajuntament. Principalment participarà el personal con perfil tècnic i jurídic que habitualment estan realitzant els expedients de contractació relacionats amb el present pilot.

En quant a la difusió i conscienciació es realitzarà un taller temàtic de presentació dels resultats del projecte dirigit principalment a actors públics i privats amb el fi d’explicar i promocionar el procediment de CPI.

Finalment, se pretén que el projecte SMART BUILDING CPI 2021 contribueix a consolidar el clúster innovador per al foment de l’energia sostenible posat en marxa a partir del projecto europeu PROMINENT MED que, inicialment inclou a: els ajuntaments de la Ribera, el Consorci de la Ribera, la Universitat Politècnica de València, la Diputació de València i l’Associació Valenciana d’Empreses de Serveis Energètics (AVAESEN).

A més de les actuacions com a element tractor de la I+D+i per part del teixit empresarial valencià de la proposta, el projecte es dirigeix a aconseguir una millora dels serveis públics que s’oferien per els ajuntaments als seus ciutadà.

El projecte SMART BUILDING CPI 2021 ha estat subvencionat per l’Agencia Valenciana de la Innovació (AVI) a través de l’ajuda en l’enfortiment i desenvolupament del sistema Valencià d’innovació per a la millora del model productiu de l’exercici 2020-2021, dins del programa d’impuls a la compra pública innovadora (CPI).

 

Skip to content