Teeschool

Objectius del projecte

L’objectiu general del projecte TEESCHOOLS (acrònim de Tools for Energy Efficiency in Schools) és facilitar a les autoritats locals solucions innovadores des del punt de vista tècnic i financer que possibiliten la renovació energètica dels centres escolars del Mediterrani cap a edificis amb un consum d’energia quasi nul (Nearly-zero emission buildings, NZEB).

L’aspecte innovador consisteix en preparar un paquet de ferramentes que permeten l’execució de projectes de reforma dels centres escolars per part de les autoritats locals. Amb el disseny del paquet es podrà portar a terme la reforma energètica de gran quantitat d’edificis educatius.

El paquet de ferramentes consistirà en:

  • Un instrument de pre auditoria per simplificar el procediment de auditoria i pressa de decisions;
  • Una calculadora d’empremta de carboni de l’edifici escolar;
  • Una selecció de models financers per la renovació dels edificis;
  • Accions de formació i capacitació del personal docent i tècnics municipals.

 

Aquestes ferramentes seran testades a cadascun dels països participants i adaptades a la normativa específica i als diferents plans energètics estatals, regional i locals.

A la Ribera de Xúquer s’analitzaran 16 centres educatius, a més de treballar amb un CEIP d’Almenara i de Benilloba. Així, es testarà la ferramenta als 18 centres i es definiran uns esquemes financers/inversió que faciliten la seua renovació energètica cap a un edifici amb consum d’energia quasi nul.

 

Impacte als municipis participants  

El projecte TEESCHOOLS s’executarà, al nostre territori, en 18 centres educatius.

De forma resumida, es mostren a continuació les principals activitats que es duran a terme en el marc del projecte i que tindran un impacte directe en els municipis participants:

  • Realització d’una auditoria energètica del centre educatiu que permeta identificar els principals consums d’energia i proposar solucions per reduir-lo;
  • Calcular la empremta de carboni (carbon footprint) que és la mesura de l’impacte que l’activitat del centre té en el medi ambient, particularment respecte el canvi climàtic;
  • Disseny d’un esquema econòmic-financers que permeta la consecució de la rehabilitació energètica del centre escolar;
  • Definició d’un Pla d’acció per la renovació de l’edifici i/o centre escolar amb la integració d’aquest full de ruta al Pla d’Acció per l’Energia i el Clima (PACES) municipal, contribuint així als objectius locals de reducció d’emissions de CO2;
  • Realització d’una campanya de conscienciació a la comunitat educativa (professors i alumnes) per aconseguir reduir el consum d’energia del CEIP
  • Realització de cursos de formació per a responsables municipals i d’altres actors rellevants locals per tal de facilitar la gestió energètica eficient dels centres escolar.

Para més informació: https://teeschools.interreg-med.eu/

Skip to content